Hunnia Kuvasz Tenyésztői és Kulturális Egyesület KÖZLEMÉNYE

A Hunnia Kuvasz Tenyésztői és Kulturális Egyesület( a továbbiakban HKE) a Magyarországon érvényes és hatályos jogi szabályozás keretei között Elismert Tenyésztő- Szervezetté nyilvánította a NÉBIH. A HKE nem tagja a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (továbbiakban: MEOESZ), ám ez nem eredményezi azt, hogy a HKE - a vonatkozó szabályoknak megfelelően – nem adhat ki érvényes törzskönyvet!

Azonban a tények kedvéért megjegyezzük:

A MEOESZ által vezetett törzskönyvet nevezik Magyar Eb Törzskönyvnek (rövidítve: MET). A MET magába foglalja a MEOESZ tagság által tenyésztett, gondozott összes ebfajta tenyésztési adatainak nyilvántartását, a származásuk igazolását. A MEOESZ nem vezeti a hungarikum kutyafajtákban a törzskönyvet, mert nem rendelkezik tenyésztőszervezeti felhatalmazással ezekben a fajtákban, így a kuvaszban sem.

HKE által kiadott törzskönyv nem a Magyar Ebtörzskönyv része, hanem külön vezetett törzskönyvi rész, külön törzskönyvi nyilvántartás, ám ennek ellenére érvényes, és közokiratként igazolja a benne foglaltakat. Megjelölése az összes  kuvasz fajtában aktív tenyésztőszervezet számára egységesen előírtak szerint MET.Ku. a szervezetre jellemző, egyedi számozás mellett. A nemzetköziséget vagy a  MEOESZ-en, vagy azon kívül más nemzetközi kutyás szervezeten keresztül, vagy az ETSZ-nek önállóan is meg lehet szerezni, birtokolni lehet. A HKE ezt a WOLRD CYNOLOGIC-HUNTING-SPORTS ALLIANCE (WCHSA) kívánja tagjai számára biztosítani, ami a nemzetközi kinológiai kapcsolódást illeti, ezen felül önálló külföldi képviselettel működik.

Közleményünkben leírtakat az alábbi jogszabályok támasztják alá:

Az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet:

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

17. tenyészeb: olyan, azonosító számmal vagy jellel ellátott és nyilvántartott, ivarában megtartott eb, amely egyedileg azonosítható, szerepel a tenyésztőszervezet törzskönyvi nyilvántartásában, és megfelel a tenyésztőszervezet (ETSZ) tenyésztési programjában meghatározott tenyészthetőségi feltételeknek;

18. tenyészeb kiállítás: egy-, több- vagy összfajtás, az ebek felvezetésével, küllemi bírálatával, illetve munkateljesítményének bemutatásával járó olyan rendezvény, ahol  hazai vagy nemzetközi bírói listán szereplő bíró a tenyésztőszervezet vagy nemzetközi szervezet előírásai szerint tenyészebet minősít, amelynek eredménye tenyésztési  adatként törzskönyvi bejegyzésre kerül;

3. § Tenyészállatot kizárólag tenyésztőszervezet (ETSZ), jóváhagyott tenyésztési
program alapján törzskönyvezhet és láthat el származási igazolással.

4. § A tenyésztőszervezetek elismeréséhez szükséges legkisebb állatlétszámokat az 1. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A 2016/1012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1. pontjában felsorolt állatok esetében

a) a törzskönyvet a 2016/1012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint kell vezetni,
b) a származási igazolást az (EU) 2016/1012 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tenyészállatok és szaporítóanyagaik származásiigazolás-mintái tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2017. április 10-i (EU) 2017/717 bizottsági végrehajtási rendelet szerint kell kiállítani.
(2) A törzskönyv és a tenyésztési főkönyv vezetésének, valamint a származási igazolás kiállításának szabályait
(3) Valamennyi állatfaj esetén
a) a törzskönyvi osztályba sorolást a tenyésztési programban meghatározott feltételek szerint kell végezni,
b) a törzskönyv formája könyv, jegyzék, kartoték vagy más hitelesíthető adathordozó lehet,
c) a törzskönyv a tenyésztőszervezetnél, vagy annak megbízásából az adatfeldolgozó személynél, intézménynél vezethető,
d) a törzskönyv tartalmazza a NÉBIH által képzett és nyilvántartott fajtakódot.

11. A magyar ebfajták genetikai fenntartása

43. § (1) A 18. mellékletben felsorolt magyar ebfajták megőrzését a fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezetnek a 17. mellékletben a tenyésztésbe vont nőivarú egyedek száma alapján meghatározott kritikus, védendő vagy megőrzendő helyzetet figyelembe vevő tenyésztési program kialakításával, valamint annak végrehajtásával kell biztosítania.
45. § (1) A magyar ebfajta megőrzését szolgáló tenyésztési program végrehajtásáért felelős tenyésztőszervezet - mint fajtafenntartó - gondoskodik az ebfajta származási, tenyésztési és teljesítményvizsgálati adatainak gyűjtéséről, feldolgozásáról és nyilvántartásáról.
(2) A magyar ebfajták törzskönyvezendő egyedeinek származását DNS alapú származásellenőrzéssel kell igazolni, amelynek elvégzését a fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet tenyésztési programjával összhangban koordinálja. Amennyiben a DNS alapú származásellenőrzés a nőivarú szülőnek a kölykök egyedi azonosítása  előtt történő elhullása miatt nem lehetséges, a tenyésztőszervezet a tenyésztési programjában előírt dokumentumok alapján - például fedeztetési, ellési bizonylatok, szülők származási igazolása - állítja ki a kölykök részére a származási igazolást.

12. A magyar ebfajták tenyésztési szabályai

46. § A magyar ebfajta törzskönyve vezetésének és származási igazolása kiállításának szabályait a 19. melléklet tartalmazza.

19. melléklet a 45/2019. (IX. 25.) AM rendelethez

A magyar ebfajta törzskönyve vezetésének és származási igazolása kiállításának
szabályai

1. A magyar ebfajta törzskönyve vezetésére vonatkozó követelmények
1.1. A magyar ebfajta törzskönyvének legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
1.1.1. a tenyésztő és a tulajdonos neve, címe;
1.1.2. az eb születésének időpontja;
1.1.3. az eb neve, ivara, azonosítója, ismertetőjelei;
1.1.4. az eb szüleinek, nagyszüleinek és dédszüleinek neve, azonosítója, ismertetőjelei, tenyészminősítése, valamint teljesítményvizsgálati eredményei;
1.1.5. az eb tenyésztőszervezet által ismert összes teljesítményvizsgálati eredménye;
1.1.6. a tenyésztésből való kiesés időpontja, amennyiben ismert, ennek oka;
1.1.7. a kiállított, illetve kiadott tenyészigazolások dátuma és célja.
1.2. A törzskönyv főtörzskönyvi részt és a tenyésztőszervezet ilyen irányú döntése esetén melléktörzskönyvi részt tartalmaz.
1.2.1. A főtörzskönyvi részbe azok az ebek sorolhatók be, amelyek saját teljesítményük alapján megfelelnek valamennyi tenyészminősítési feltételnek, valamint szüleik és nagyszüleik ugyanazon fajta főtörzskönyvében vannak bejegyezve.
1.2.2. A törzskönyvet vezető tenyésztőszervezet melléktörzskönyvi rész nyitásáról dönthet az 1.2.1. pontban foglaltaknak meg nem felelő egyedek részére. Ebben az esetben szabályozni kell a fő- és melléktörzskönyv kapcsolatát.
1.2.3. A melléktörzskönyvi bejegyzéshez az egyedeknek meg kell felelnie
1.2.3.1. a törzskönyvben megállapított szabályok szerinti azonosíthatóságnak;
1.2.3.2. a fajta küllemi jegyeinek;
1.2.3.3. a tenyésztési programban meghatározott teljesítményvizsgálati feltételeknek.
1.2.4. A melléktörzskönyvi bejegyzés vonatkozhat olyan ebekre, amelyek
1.2.4.1. a fajtához tartoznak, de ismeretlen származásúak;
1.2.4.2. a tenyésztőszervezet által jóváhagyott keresztezési programhoz tartoznak.
1.2.5. A melléktörzskönyv tartalmazhat az ebek teljesítménye szerint elhatárolt osztályokat. Az osztályozást a törzskönyvi szabályzatban meghatározott feltételek szerint kell elvégezni.
1.3. A törzskönyvi szabályzatban részletesen szabályozni kell:
1.3.1. a tenyészebek és a tenyésztési programhoz szükséges utódaik meghatározott határidőn belüli bejelentését;
1.3.2. a fedeztetési, termékenyítési dátumoknak és a kölykezési dátumoknak a tenyésztőszervezethez meghatározott határidőn belüli bejelentését;
1.3.3. a tenyésztőnél a törzskönyvbevétel alapjaként szükséges alapbizonylatok készítését, a tenyészebek azonosítójáról, ismertetőjeleiről, származásáról, a fedeztetési,
valamint a kölykezési dátumokról;
1.3.4. a származásellenőrzés módját;
1.3.5. a tulajdonosváltozás bejelentését;
1.3.6. a felelősség viselését a jelölésért, az előírt bejelentésekért, a feljegyzésekért, valamint a regisztrációkért.
2. A magyar ebfajta származási igazolásának kiállítására vonatkozó követelmények
2.1. A származási igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
2.1.1. sorszám;
2.1.2. a tenyésztőszervezet neve, a törzskönyv megnevezése és az osztályba sorolás;
2.1.3. az eb születési dátuma, fajtája és ivara;
2.1.4. az eb megjelölésének módja, egyedazonosítója és ismertetőjele, valamint törzskönyvi száma;
2.1.5. a tenyésztő és a tulajdonos neve és címe;
2.1.6. az eb származása legalább a dédszülői generációig visszamenőleg, az ősök törzskönyvi száma;
2.1.7. az eb és szülei, valamint nagyszülei minősítése, annak időbeni korlátai;
2.1.8. a kiállítás helye és időpontja;
2.1.9. a szakmai munkáért felelős személy aláírása és a tenyésztőszervezet bélyegzőlenyomata;
2.1.10. a teljesítményvizsgálatok és azok eredményei.
2.2. A 2.1.10. pont szerinti teljesítményvizsgálatokat és azok eredményét a származási igazolást kísérő teljesítményvizsgálati könyv is tartalmazhatja. Ebben az esetben  a teljesítményvizsgálati könyv sorszámát a származási lapon fel kell tüntetni.
2.3. A származási igazolásról másodlatot az eredeti sorszám jelöléssel a kiállító adhat ki. A másodlaton fel kell tüntetni a másodlat kiadásának okát és a kiállítás időpontját. A másodlat kiadását nyilvántartásba kell venni.
2.4. Melléktörzskönyv alapján származási igazolás csak ennek a ténynek a feltüntetésével állítható ki.
49. § (1) A tenyésztőt megilletik a tenyésztőszervezet által képviselt nemzetközi szakmai szervezeti tagságból eredő tenyésztői jogosultságok.
(2) A magyar ebfajták fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet köteles a fajta korábbi tenyésztőszervezete, az Európai Unió más tagállamainak elfogadott szervezetei, illetve n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t á l t a l j ó v á h a g y o t t t ö r z s k ö n y v, s z á r m a z á s i i g a z o l á s , teljesítményvizsgálat, nemzetközi címek és bírói  minősítések elfogadására.
(3) A (2) bekezdés szerinti eljárás során kizárólag az átadott dokumentumok formai megfelelősége vizsgálható.
(4) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti dokumentumokban szereplő egyes adatok alódisága felől utóbb kétség merül fel, a tenyésztőszervezet felszólítja az adatot szolgáltató szervezetet az adatok valódiságának bizonyítására.
50. § Teljesítményvizsgálatot csak a tenyésztőszervezet által elfogadott, a bírói névsorban szereplő személy végezhet.
51. § (1) Egyfajtás tenyészeb kiállítást az adott fajta tenyésztőszervezete rendezhet, többfajtás tenyészeb kiállítást az adott tenyésztőszervezetek közösen rendezhetnek.
(2) A nem az adott fajta tenyésztőszervezete által szervezett rendezvényen tenyésztési adat csak akkor keletkezik, ha az adott fajta tenyésztőszervezete előzetesen nyilatkozik annak elfogadásáról. Amennyiben kutya show vonatkozásában az adott fajta tenyésztőszervezete előzetesen nyilatkozik a rendezvény  teljesítményvizsgálatként történő elfogadásáról, a rendezvényt az adott fajta vonatkozásában tenyészeb kiállításnak kell tekinteni.
52. § A tenyésztők kötelesek az idős, beteg vagy a tenyésztésben más okból részt nem vevő állataik tartásáról, gondozásáról és egészségügyi ellátásáról megfelelően gondoskodni.
53. § A származási igazolás és az eb kiviteli származási igazolása szigorú számadású nyomtatványnak minősül.

188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
az állattenyésztésről

2. § E rendelet alkalmazásában
9. magyar ebfajta: az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott rendeletben felsorolt azon ebfajta, amely Magyarország természetföldrajzi
környezetében alakult ki, és tartásának, használatának, valamint tenyésztésének történelmi hagyománya van;
13. származási igazolás: a tenyésztőszervezet által a tenyészállat, valamint a szaporítóanyag tenyésztési adatairól a törzskönyv vagy a tenyésztési főkönyv alapján
kiállított közokirat;
25. törzskönyv: a tenyésztőszervezet által vezetett közokirat, amely a tenyésztőszervezet tenyésztési programjába befogadott fajtatiszta tenyészállatok tenyésztési adatainak nyilvántartására és igazolására szolgál;
26. törzskönyvezés: a tenyésztési és a teljesítményvizsgálati adatok hiteles gyűjtése törzskönyvben vagy nyilvántartása tenyésztési főkönyvben, valamint ezen adatok
feldolgozása, rendszerezése, igazolása és közzététele;
5. § A tenyésztőszervezet feladata az adott állatfajta vagy a keresztezéssel előállított, végtermék létrehozását szolgáló tiszta vonalak fenntartásának biztosítása, ennek keretében a tenyésztési program megalkotása, és a miniszter jóváhagyását követően annak - a tenyésztésvezető irányításával történő - végrehajtása.
7. § A tenyésztőszervezetet - annak kérelmére - a miniszter ismeri el. Tenyésztőszervezeti elismerés hiányában nem hajtható végre tenyésztési program, és nem tartható fenn állatfajta.
8. § A tenyésztőszervezet akkor ismerhető el, ha rendelkezik
a) a tenyésztési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel,
b) a saját tenyésztési adatbázisának működtetéséhez szükséges eszközökkel,
c) a tenyésztési program megvalósításához szükséges elegendő számú tenyésztővel és tenyészállattal, valamint
d) jogi személy tenyésztőszervezet esetén eljárási szabályzattal a tenyésztők jogairól és kötelezettségeiről, a tenyésztők csatlakozásának feltételeiről, a tenyésztői vitarendezés módjáról és a tenyésztőkkel való azonos bánásmódról.
9. § A tenyésztőszervezeti elismerés iránti kérelemmel egyidejűleg a fenntartani kívánt állatfajta vonatkozásában a tenyésztési programot is be kell nyújtani jóváhagyás céljából.

43/2014. (XII. 29.) FM rendelet

MAGYAR EBFAJTA TÖRZSKÖNYVEZÉS *
a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről

65/A. § * (1) A magyar ebfajta törzskönyvezési tevékenységére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a törzskönyvben szereplő, egyedi azonosítóval és belföldi származási igazolással ellátott magyar ebfajtába tartozó eb után, egyedenként egy alkalommal, a belföldi származási igazolás kiadásának évében.
(2) A támogatási kérelmet a tenyésztőszervezet évente egy alkalommal nyújthatja be.